Orgány

družstva

Zhromaždenie delegátov

Najvyšším orgánom družstva je zhromaždenie delegátov.

Predstavenstvo OSBD

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva a má 6 členov:

Ing. Yvona Kenderová, predsedníčka predstavenstva

Ing. Igor Kaliský,  podpredseda predstavenstva

Ing. Ivan Vojvoda, člen predstavenstva

Ing. Bohuslav Vacek, člen predstavenstva

Margita Vajdečková, členka predstavenstva

Pavol Gargulák, člen  predstavenstva

Kontrolná komisia

Je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a má 5 členov:

Ing. Peter Kompan, predseda kontrolnej komisie

Jana Chudiaková, členka kontrolnej komisie

Ing. Zdenka Poracká, členka kontrolnej komisie

Mária Šeligová, členka kontrolnej komisie